Lisainfo küpsiste ja andmekaitsetingimuste kohta

 

Lisainfo küpsiste kohta

Kasutame Laania Oy kodulehel ja rakendustes erinevaid küpsiseid, unikaalseid identifikaatoreid ja analüüsilahendusi. Kasutame küpsiseid meie pakutava sisu ja reklaamide sihtimiseks, sotsiaalmeedia omaduste toetamiseks ja külastatavuse analüüsimiseks. Lisaks jagame sotsiaalmeedia, reklaami ja analüüsi valdkonna koostööpartneritele andmeid selle kohta, kuidas sa meie lehekülge kasutad. Meie koostööpartnerid võivad ühendada neid andmeid muude andmetega, mida oled neile jaganud või mida on kogutud, kui oled nende teenuseid kasutanud.

Osa küpsiseid on meie kodulehe usaldusväärse ja turvalise toimimise jaoks vältimatud. Muus osas saad valida, milliseid andmeid lubad meil koguda ja millisel otstarbel tohime neid kasutada. Me ei kasuta andmeid kohandamiseks ja turunduseks ilma sinu nõusolekuta.

Mis on küpsis?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad sinu seadme brauserisse. Need annavad meile infot näiteks selle kohta, millisest seadmest kasutad võrguteenust ja kas oled varem meie kodulehte külastanud. Küpsised ja muud sellised tehnikad ei kahjusta sinu seadet ega faile. Neid ei saa kasutada viiruste levitamiseks ning need ei võimalda uurida sinu kõvakettal leiduvaid andmeid.  

Milliseid andmeid kogume?

Kogume küpsiste abil andmeid selle kohta, kuidas kasutad meie kodulehte või digiteenuseid (näiteks külastuse pikkus ja ajastus ning milliste otsingulausete ja –sõnade ning otsingumootori kaudu on külastus toimunud), millistel lehtedel ja aladel käid ja millist arvutit või terminali kasutad (näiteks seadme ID-kood, füüsiline asukoht, brauser, operatsioonisüsteemi tüüp ning nendega seotud URL aadressid).
Seadme kasutajat ei ole võimalik tuvastada ainult küpsiste abil, kuid kasutajalt muudel asjaoludel saadud andmeid võidakse seostada küpsiste või muude tehnikate abil kogutud andmetega. Kui oled end registreerinud või muul viisil tuvastanud (näiteks teatades meie kodulehel oma nime ja kontaktandmed teenuste hinnapakkumise küsimiseks või seoses uudiskirja tellimisega), võime ühendada sinu andmed erinevatest seadmetest ja brauseritest. Andmeid kogutakse ja käsitletakse sel juhul Laania kliendiregistri andmekaitsetingimustes kirjeldatud viisil. Saad takistada jälgimist, keelates küpsiste kasutamise.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Kogume ja kasutame andmeid meie veebilehel liikumise kohta veebilehe ja teenuste tootmiseks, arendamiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks. Kasutame kogutud andmeid ka brauserile sihitud reklaami või sisu tootmiseks. Võime luua brauserikasutuse põhjal sihtrühmi ja suunata neile sihtrühmadele neid tõenäoliselt huvitavat reklaami või sisu. Teeme seda oma koostööpartnerite abiga nagu Google Ads, Facebook ja Hubspot. Küpsiste seadete abil saad otsustada, millisel eesmärgil võime kogutud andmeid kasutada. Me ei kasuta andmeid näiteks sihtimiseks ja turundamiseks ilma sinu nõusolekuta. Kui oled lubanud küpsiseid, kehtib luba ühe aasta jooksul ning seejärel küsitakse uuesti luba küpsiste kasutamiseks. Võid kustutada oma veebibrauserist küpsiste ajaloo seaded. Sel juhul kustuvad brauserisse seatud identifikaator ja sellel põhinev võrgukäitumise profiil. Toiming ei takista uute küpsiste salvestumist brauserisse. 

 

 

Laania Oy turundusregistri andmekaitsetingimused

Koostamise aeg: 29.6.2022
Registripidaja: Laania Oy (1477919-0)
Registriga seotud küsimuste eest vastutav isik: Laania Oy (1477919-0)
Posti- ja külastusaadress: Valimotie 27, 00380 Helsinki
E-post: info@laania.fi
Registri nimi: Laania Oy:n markkinointirekisteri

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:
Isikuandmete töötlemine põhineb Laania Oy õigustatud huvil või nõusolekul (sh. elektrooniline otseturundus).

Isikuandmete töötlemise eesmärk:
Registris olevaid isikuandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
• Laania Oy otseturundus (mh. elektroonilised uudiskirjad)
• arvamus- ja turundusuuringute teostamine
• müügi- ja turundusürituste korraldamine
• turundusvõistluste ja kampaaniate korraldamine
• Laania Oy äritegevuse ja teenuste planeerimine ja arendamine

Registreeritute rühmad:
Potentsiaalsete äri- ja kogukonnaklientide otsustajad ja kontaktisikud ning potentsiaalsed tarbijakliendid

Registri andmesisu:
Register sisaldab järgmisi isikuandmeid:
• nimi
• tiitel, ametinimetus, positsioon või ülesanne ettevõttes
• ettevõtte nimi ja kontaktandmed
• kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber)
• vanus, sünniaasta, sugu ja emakeel
• LinkedIn profiili andmed
• otseturundusega seotud nõusolekud ja keelud
• registreeritud isiku enda esitatud andmed (näiteks registreeritud isiku professionaalse huvi objektid)
• kontakteerumiseks vajalikud andmed (näiteks e-post, võrguvestlused ja kõnesalvestised)
• turunduse ja müügiedendusega seotud andmed (näiteks registreeritud isikule suunatud  turundustoimingud)
• elektrooniliste teenuste ja sisu kasutamist puudutavad andmed (näiteks andmed lehitsemise ja otsingute kohta ning küpsised)
• muud võimalikud registri kasutusotstarbe seisukohast vajalikud andmed

Registri tavapärased andmeallikad:

Andmed saadakse peamiselt registreeritud isikult endalt telefonis, võrgus, kohtumiste ajal või muudel vastavatel viisidel. Isikuandmeid võidakse koguda ja uuendada ka avalikest allikatest nagu ettevõtete veebilehed, äriregister, muud avalikud ja eraregistrid ning erinevad teenusepakkujad (näiteks Kiinteistötietojärjestelmä, Metsäkeskuse metsainfoteenused, Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy).

Andmete tavapärane loovutamine ja ülekanne:
Isikuandmeid ei loovutata tavaliselt kontserni välistele asutustele. Laania võib kasutada isikuandmete töötlemiseks teenusepakkujaid järgmiste teenuste osas:
• süsteemide haldamine, arendamine ja rikete kõrvaldamine ja/või
• otseturunduse teostamine. Iga teenusepakkuja töötleb isikuandmeid andmekaitselepingu alusel ainult sellises ulatuses, nagu on vastava teenuse osutamiseks vajalik.

Andmete ülekanne EL või EMA välistele osapooltele:
Isikuandmete ülekandmiseks EL ja EMP välisele osapoolele loetakse olukorda, kus seoses infotehnoloogiateenuste osutamisega tekib isikuandmete kasutamise võimalus väljastpoolt EL või EMP. Andmete selliste ülekannete kohta on vajadusel sõlmitud lepingud Euroopa Komisjoni kinnitatud näidislepingute alusel. Teatud juhtudel saab isikuandmete edastamist teenusepakkujatele väljaspool EL ja EMP tagada ka Euroopa Komisjoni poolt tehtud piisavuse otsusega.

Registri kaitsmise põhimõtted:
Registriandmeid säilitatakse infosüsteemides, milles kasutatakse nii tehnilisi kui programmilisi vahendeid andmeturbe tagamiseks. Igal registrit kasutaval isikul on isiklik kasutajatunnus ja parool süsteemi sisenemiseks. Registriandmetele on juurdepääs ainult kindlatel isikutel nende ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

Andmete säilitamise aeg:
Registris olevaid isikuandmeid säilitatakse alaliselt seadusega määratud alustel. Laania Oy hindab regulaarselt andmete säilitamise vajadust ning lisaks tagab Laania Oy mõistlikud meetmed, mille abil kindlustatakse, et registreeritud isiku kohta ei säilitata registris kasutuseesmärgiga kokkusobimatuid, vananenud või vigaseid isikuandmeid. 

Registreeritud isiku õigused:
Õigus kontrollida ning nõuda andmete korrigeerimist või kustutamist 

Registreeritud isikul on õigus kontrollida, millised andmed on tema kohta registrisse kantud. Lisaks on registreeritud isikul õigus nõuda vigaste andmete korrigeerimist ning andmete kustutamist. Kontrollimise, korrigeerimise või kustutamise taotlus tuleb esitada kirjalikult kasutades ülal toodud kontaktandmeid.

Muud õigused
Registreeritud isikul on õigus keelata Laaniale tema andmete töötlemine otseturunduse ja turundus- ning arvamusuuringute teostamise eesmärgil. Vastava keelu võib määrata igal ajal e-posti vahendusel aadressil info@laania.fi või lahkudes uudiste listist turundussõnumis juhendatud viisil. Registreeritud isikul on vastavalt andmekaitseseadusele õigus keelata oma andmete töötlemine või taotleda andmete töötlemise piiramist ja andmete ülekandmist, võtta nõusolek tagasi ning esitada andmekaitseinspektsioonile kaebus seoses isikuandmete töötlemisega. Nõusoleku tühistamine ei avalda mõju enne tühistamist teostatud andmetöötluse seaduslikkusele.

 


Laania Oy kliendi- ja koostööpartneriregistri andmekaitsetingimused

Uuendatud 29.6.2022

Registeripidaja:
Laania Oy (1477919-0)
Registriga seotud küsimuste eest vastutav isik:
Laania Oy (1477919-0)
Posti- ja külastusaadress: Valimotie 27, 00380 Helsinki
E-post: info@laania.fi
Registri nimi:
Laania Oy kliendi- ja koostööpartneriregister
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk:
Isikuandmete töötlemine põhineb Laania Oy õigustatud huvil ja Laania Oy ning kliendi või koostööpartneri vahelisel lepingul. 


Registris olevaid isikuandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
• Laania Oy ja kliendi või koostööpartneri vahelise lepingusuhte hoidmine, haldamine, arendamine, analüüs ja statistika 
• teenuste osutamine
• krediidiandmete kontrollimine, arveldus ning maksete jälgimine ja sissenõudmine
• kliendisuhtlus
• Laania Oy otseturundus (mh. elektroonilised uudiskirjad), sihitud reklaam ja profileerimine
• arvamus- ja turundusuuringute teostamine
• müügi- ja turundussündmuste korraldamine
• turundusvõistluste ja kampaaniate korraldamine
• Laania Oy äritegevuse ja teenuste planeerimine ja arendamine
• kliendi tuvastamine, kasutajate haldamine ja vigade uurimine elektrooniliste teenuste osutamisel

Registreeritute rühmad:
Laania Oy tarbijakliendid ja potentsiaalsete äri- ja kogukonnaklientide otsustajad ja kontaktisikud ning potentsiaalsed tarbijakliendid, äriklientide ja koostööpartnerite otsustajad ja kontaktisikud
Registri andmesisu:
Register sisaldab järgmisi äriklientide ja koostööpartnerite otsustajate ja kontaktisikute isikuandmeid:
• nimi
• tiitel, ametinimetus, positsioon või ülesanne ettevõttes
• ettevõtte nimi
• kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber)
• vanus, sünniaasta, sugu, emakeel ja töökeel
• LinkedIn profiili andmed
• otseturundusega seotud nõusolekud ja keelud
• andmed huvi kohta (näiteks registreeritud isiku professionaalse huvi objektid)
• kontakteerumiseks vajalikud andmed (näiteks e-post, võrguvestlused ja kõnesalvestised)


Värbamisregistri andmekaitsetingimused

Koostatud 29.6.2022
Registripidaja: Laania Oy (1477919-0)
Registriga seotud küsimuste eest vastutav isik: Laania Oy (1477919-0)
Posti- ja külastusaadress: Valimotie 27, 00380 Helsinki
E-post: info@laania.fi
Registri nimi: Laania värbamisregister
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja töötlemise eesmärk: isikuandmete töötlemise eesmärk on Laania personali värbamine. Andmete töötlemine põhineb Laania õigustatud huvil (näiteks tööotsija avaldus või muul viisil alanud värbamisprotsess) ning isiku ja sobivuse hindamise osas registreeritud isiku antud nõusolekul.

Registreeritud rühmad:
Tööotsijad

Registri andmesisu:
Register sisaldab järgmisi värbamisprotsessi ja soovitud töökoha seisukohalt olulisi tööotsija isikuandmeid: Profiiliandmed (kohustuslikud andmed)
• ees- ja perekonnanimi
• kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber)
• sünniaeg
• sugu
• kodakondsus ja elukohariik
• emakeel
• kasutajatunnus ja parool teenuse kasutamiseks


Taotlusega seonduvad ja värbamisprotsessi ajal kogutud andmed
• tööavalduse ja elulookirjeldusega seotud andmed nagu tööajalugu, haridus, keelteoskus, pädevus, usalduskohustused ja palgasoov 
• taotletava töökoha andmed
• tööintervjuu ning isiku ja sobivuse hindamisega seotud andmed
• ohutuskontrolli ja uimastitestide andmed
• värbamisprotsessi edenemise ja valikuga seotud andmed
• muud võimalikud tööotsija esitatud andmed

Registri tavapärased andmeallikad:
Andmed saadakse eelkõige registreeritud isikult endalt. Lisaks koosnevad andmed värbamisprotsessi ajal salvestatud infost.

Andmete tavapärane loovutamine ja ülekanne:
Isikuandmeid ei loovutata tavaliselt kontserni välistele asutustele. Laania võib kasutada isikuandmete töötlemiseks teenusepakkujaid järgmiste teenuste osas:
• süsteemide haldamine, arendamine ja rikete kõrvaldamine
• värbamisteenused  • isiku ja sobivuse hindamine. Iga teenusepakkuja töötleb isikuandmeid vaid vastava teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

    Andmete ülekanne EL või EMP välistele osapooltele:
    Isikuandmete ülekandmiseks EL ja EMP välisele osapoolele loetakse olukorda, kus seoses infotehnoloogiateenuste osutamisega tekib isikuandmete kasutamise võimalus väljastpoolt EL või EMP. Andmete selliste ülekannete kohta on vajadusel sõlmitud lepingud Euroopa Komisjoni kinnitatud näidislepingute alusel. Teatud juhtudel saab isikuandmete edastamist teenusepakkujatele väljaspool EL ja EMP tagada ka Euroopa Komisjoni poolt tehtud piisavuse otsusega.


Registri kaitsmise põhimõtted:
Registriandmeid säilitatakse infosüsteemides, milles kasutatakse nii tehnilisi kui programmilisi vahendeid andmeturbe tagamiseks ja andmete kasutuse jälgimiseks. Registri kasutamise õigus on ainult värbamisega tegelevatel isikutel. Igal registrit kasutaval isikul on isiklik kasutajatunnus ja parool süsteemi sisenemiseks. Kõikidel registri andmeid kasutavatel isikutel on vaikimiskohustus.

Andmete säilitamise aeg:
Tööotsijate isikuandmeid (avaldus ja elulookirjeldus) säilitatakse kakskümmend neli (24) kuud alates avalduse esitamisest. Tööotsija profiiliandmeid säilitatakse kakskümmend neli (24) kuud alates profiili loomisest või viimasest profiili uuendamisest. Registreeritud isikul on igal ajal õigus kustutada elektroonilisse värbamissüsteemi salvestatud profiiliandmed.  

Registreeritud isiku õigused:
Õigus kontrollida ning nõuda andmete korrigeerimist või kustutamist 

Registreeritud isikul on õigus kontrollida, millised andmed on tema kohta registrisse kantud. Lisaks on registreeritud isikul õigus nõuda vigaste andmete korrigeerimist ning andmete kustutamist. Kontrollimise, korrigeerimise või kustutamise taotlus tuleb esitada kirjalikult kasutades ülal toodud kontaktandmeid. Lisaks on registreeritud isikul igal ajal õigus kustutada elektroonilisse värbamisregistrisse salvestatud profiiliandmed.

Nõusoleku tühistamise õigus
Registreeritud isikul on igal ajal õigus võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks näiteks isiku ja sobivuse hindamise ja uimastitesti osas. Nõusoleku tühistamine ei avalda mõju enne tühistamist teostatud andmetöötluse seaduslikkusele.


Muud õigused
Registreeritud isikul on õigus keelata andmete töötlemine või taotleda andmete töötlemise piiramist ja ülekandmist ning esitada andmekaitseinspektsioonile kaebus seoses isikuandmete töötlemisega.