Skip to content
31 elokuuta, 2023

Puunkäyttöä energiantuotannossa kannattaa lisätä

Laania tuottaa toiminnassaan energiapuuta, josta valmistettavalla metsähakkeella lämmitetään kymmeniä Suomen kuntia sekä tuotetaan uusiutuvaa sähköä.

Haluamme varmistaa, että toimintamme on vastuullista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitoutumista kestävän metsänhoidon suositusten mukaiseen puunhankintaan. Puunhankintaketjumme on myös PEFC-alkuperäsertifioitu, jolloin pystymme todentamaan jokaisen puuerän alkuperän ja varmistamaan, että se täyttää sertifioinnin kriteerit, jotka ovat lainsäädäntöä tiukemmat.

Fossiilisten korvaamista bioperäisellä

Biotaloudessa korvataan fossiilisista raaka-aineista kuten öljystä tai kivihiilestä tehdyt tuotteet bioperäisillä raaka-aineilla kuten puuhakkeella. Tämä edellyttää biomassan käytön lisäämistä. Puun hakkuumäärien lisääminen tulee kuitenkin tehdä kestävästi, koska metsiä sekä metsien kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä ja ylläpitää näitä hiilivarastoja halutaan käyttää myös ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Bioperäisten raaka-aineiden käyttöä kritisoidaan sillä, että niillä ei saavuteta lyhyen aikavälin ilmastovaikutuksia. Meidän on hyvä ymmärtää, että merkittäviä lyhyen aikavälin vaikutuksia saadaan oikeasti vain kokonaiskulutusta merkittävästi vähentämällä. Jos tämä ei ole mahdollista, niin on parempi muuttaa fossiilista yhteiskuntaa kohti uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviin ratkaisuihin.

Puubiomassa sitoo energiaa ja hiiltä itseensä kasvaessaan. Voidaankin sanoa, että puussa meillä on aurinkoakku, jonka energian voimme käyttää vaikka talven pakkasilla lämpönä.

Suomen metsät kasvavat niiden käyttöä enemmän

Suomessa metsät kasvavat joka vuosi noin 103 miljoonaa kiintokuutiota uutta runkopuuta. Hakkuukertymä vaihtelee 86 - 97 % kasvusta. Runkopuun lisäksi metsistä korjataan energiakäyttöön muun muassa hakkuutähteitä ja nuorten metsien energiapuuta. Niitä on mahdollista korjata energiakäyttöön vuosittain noin 15 miljoonaa kiintokuutiota ja tällä hetkellä niistä käytetään noin puolet. Metsävarojen puolesta käyttöä on siis mahdollista kasvattaa huomattavasti.

Energiapuun käyttö tuottaa ilmastohyötyjä

Viime aikoina puun käyttöön liittyen on ollut paljon keskustelua puun käytön lisäämisen ilmastovaikutuksista, puun käytön lisäämisen kestävyydestä ja metsien hiilensidontakyvystä. Puut sitovat kasvaessaan hiiltä, jolloin metsät toimivat hiilinieluina. Kasvava puusto sitoo enemmän hiiltä kuin mitä hakkuut ja lahoaminen vapauttavat. Metsien hiilensidontaa voidaan parantaa pitämällä huolta metsien kasvukyvystä ja ehkäisemällä metsätuhoja. Metsän elinkaarelle oikein ajoitetut uudistamis- ja hoitotoimenpiteet ovat keskeisiä keinoja pitää yllä hyvää kasvuvauhtia.

Ilmastopaneelin mukaan pitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen metsäenergialla tuottaa ilmastohyötyjä, mikäli fossiilisten korvautuminen on pysyvää. Puun energiakäytön lisääminen tuottaa myös ilmastohyötyjä lyhyellä aikavälillä, jos energiakäyttöön ohjataan nopeasti hajoavia hakkuutähteitä ja ainespuuta pienempiä harvennuspuita runkopuun sijaan. Laania on energiapuun hankinnassa keskittynyt pääasiassa nuorista metsistä korjattavan puun sekä hakkuutähteiden hankintaan, joten pystymme toiminnallamme edistämään selvästi tavoiteltavia ilmastohyötyjä.

Merkittävä käytön kasvukin säilyttää Suomen metsät hiilinieluina

Merkittävän puunkäytön lisäysten, noin +20% nykyiseen käyttöön, jälkeenkin Suomen metsät säilyvät hiilinieluina eli metsien hiilivarasto jatkaa kasvuaan. Hiilivaraston kasvu on kuitenkin hitaampaa kuin ilman hakkuiden lisäystä. Kehitykseen voidaan kuitenkin vaikuttaa muun muassa paremmalla metsänhoidolla, joka tarkoittaa esimerkiksi nuorten metsien metsähoidon tehostamista, jossa Laania on yksi alan pioneereista.

Nuorten metsien harvennushakkuut parantavat niiden kasvua ja hiilen sidontaa. Tekemistä Suomen metsissä riittää, sillä nuorien metsien ensiharvennusrästejä on jo lähes miljoona hehtaaria. 

Tilaa blogi sähköpostiisi tästä!

Laania

Laania on metsänhoidon ja puukaupan asiantuntijayritys, joka palvelee metsänomistajia lähes koko Suomessa.

Lue myös