Skip to content
20 helmikuuta, 2024

Nuoren metsän hoito - Kaikki mitä metsänomistajan tulee tietää

Nuoren metsän hoito on toimenpide, joka tehdään metsikölle, jossa on taimikonhoidon rästejä. Joskus nuori metsä voi tarvita kunnostustyön ennen ensiharvennusta ajallaan suoritetusta taimikonhoidosta huolimatta.

Nuoren metsän hoidossa metsästä poistetaan varjostavia puita ja harvennetaan puulajisuhteita. Kunnostustoimet voidaan hoitaa joko metsurityönä tai koneellisesti. Koneellisesti tehtävästä nuoren metsän hoidosta on metsänomistajalle hyötyä, sillä metsänhoidon kulut voi muuttaa tuloiksi myymällä kerätty puuaines eteenpäin energiapuuksi. Nuoren metsän hoidosta voidaan puhua myös nuoren metsän kunnostuksena.

 

Nuoren metsän hoidon käsitteet tutuiksi

Varttuneen taimikon hoito, nuoren metsän kunnostus ja ensiharvennus - miten ne eroavat toisistaan?

Nuoren metsän hoito on satsaus tulevaisuuteen

Nuoren metsän kunnostuksella on pitkäikäisiä vaikutuksia metsän kasvuun ja hyvinvointiin. Toimenpiteiden tavoitteena on saada metsän puusto järeytymään ja kasvattamaan laadukasta puuta. Hoidetusta metsästä saa itselleen niin erinomaisen ulkoilumaaston kuin parempia tuloja tulevissa hakkuissakin. Harvennuksen seurauksena puun paksuuskasvu lisääntyy ja sen arvo nousee. Järeä tukkipuu on 3–4 kertaa arvokkaampaa kuin kuitupuu, joten kyse ei ole pienistä summista.

“Eikö metsän voi antaa vain olla? Kyllähän ne puut siellä itsestäänkin kasvavat!” Ei aivan - jos metsää ei hoideta sen alkutaipaleesta lähtien, se pääsee riukuuntumaan. Riukuuntumisella tarkoitetaan tilaa, jossa metsän puut kasvavat kyllä korkeutta, mutta niiden järeytyminen on hidastunut huomattavasti. Tiheässä taimikossa puut kilpailevat rajallisesta tilasta, auringosta, vedestä ja ravinteista. Riukuuntunut metsä on myös herkempi myrsky- ja lumituhoille. Metsänhoidon rästit johtavat pitkällä aikavälillä siihen, että metsästä ei myöhemmissä vaiheissa saada yhtä paljon arvokasta tukkipuuta.

“Nuoren metsän hoito on satsaus tulevaisuuteen. Kaikki lähtee siitä, että metsä laitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kasvukuntoon. Nuoren metsän hoidon seurauksena työskentely myöhemmissä hakkuissa on helpompaa ja metsänomistajalle kustannustehokkaampaa”, toteaa Laanian metsäjohtaja Juha Fränti.

Nuoren metsän kunnostuksella voidaan myös vaikuttaa metsän monimuotoisuuteen esimerkiksi säästämällä lahopuita ja hyödyllisiä puulajeja, sekä riistatiheiköitä. Hoidettu, monimuotoinen metsä on sopeutuvaisempi ilmastonmuutokseen, eikä se ole yhtä altis tuhoille.

Mikäli omassa metsässä taimikonhoito on jäänyt rästiin, ei kannata heittää hanskoja tiskiin - apua on tarjolla! Me Laanialla kunnostamme tiheiköksi kasvaneet metsät koneellisesti energiapuun korjuulla.

20231005_112809

Kuva 1. Harvennettu männikkö, jossa säästettäville puille on vapautunut tilaa kasvaa.

Mitä nuoren metsän kunnostus pitää sisällään?

Nuoren metsän hoidossa poistetaan esimerkiksi varjostavia tai huonolaatuisia puita ja harvennetaan puuryhmiä. Nuoren metsän hoito ei kuulu vielä niihin metsänhoidon toimenpiteisiin, joista metsänomistaja saisi varsinaisesti merkittäviä tuloja. Toimenpiteillä tähdätään pitkälle tulevaan, jotta merkittävästi isompi rahallinen potti olisi aikanaan tukkipuuna korjattavissa. Me Laanialla toteutamme nuoren metsän hoidon koneellisesti, jolloin kaikki kerätty puuaines saadaan hyödynnettyä energiapuuna. Metsänomistaja voi siis myydä nuoren metsän hoidosta saatavan puun energiapuuksi, jolloin myös nuoren metsän hoidosta saa tuloa.

Metsänomistajana palveluna ostettu nuoren metsän hoito ei kaupanteon lisäksi vaadi sen suurempaa osallistumista itse toimenpiteisiin, mutta on eittämättä kiinnostavaa tietää, mitä vaiheita siihen sisältyy. Nuoren metsän hoito etenee vaihe vaiheelta näin:

  1. Metsänhoidon tarve todetaan.
  2. Metsänhoidosta tehdään kaupat metsänomistajan kanssa.
  3. Metsäasiantuntija tekee suunnitelman leimikon hoidosta.
  4. Leimikonkorjuu koneellisesti.
  5. Korjattu energiapuu ajetaan tienvarteen säilytykseen.
  6. Puupino peitellään ja kuivatetaan yhden kesän yli.
  7. Kuivattu puu haketetaan ja kuljetetaan energiantuotantoon.

Nuoren metsän hoidossa kiinnitetään paljon huomiota työnjälkeen ja metsänomistajan toiveisiin. Toimenpiteiden jälkeen metsä näyttää hoidetulta, puiden latvuksilla on tilaa kasvaa ja metsässä ulkoilu on mielekkäämpää. Metsänhoidonsuositusten sisällä kunnostettavaan metsään voidaan jättää esimerkiksi riistatiheiköitä tai jättää tiheys juuri suositusten ylärajalle. Hellempien otteiden ohella tiheydessä voidaan mennä myös lähemmäs alarajaa, kunhan siinäkin pysytään suositusten sisällä.

Tunnista tarve tai pirauta metsäasiantuntijalle

Metsänomistaja voi helposti tunnistaa nuoren metsän hoidon tarpeen omassa metsässään. Ensimmäinen tekijä on tieto siitä, onko metsälle tehty aikaisemmin taimikonhoitoa. Mikäli taimikonhoito on jäänyt tekemättä, nuoren metsän kunnostus on todennäköisesti paikallaan. Hoidon tarvetta voi arvioida myös tarkastelemalla latvuksia. Onko latvuksilla tarpeeksi tilaa elää vai näyttävätkö ne kilpailevan keskenään?

“Laaniaan voi aina olla yhteydessä metsänhoitoon liittyen. Metsäasiantuntijamme arvioi metsäsi tilan ja kertoo, onko kunnostus ajankohtaista. Meihin saa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Metsän tilaa ei kannata jäädä miettimään yksin”, Fränti vinkkaa.

Myös Laanian metsäasiantuntijat kartoittavat aktiivisesti metsäkohteita, joissa on rästejä taimikonhoidossa. 

 

Kuva 1. Liikuta hiirtä kuvan päällä, näet harventamattoman ja harvennetun metsän eron. Harvennetussa metsässä jäljelle jääville puille vapautuu elintilaa. Liian tiheästi kasvava metsä ei tuota puurakentamiselle välttämätöntä tukkipuuta, eikä lihota omistajansa lompakkoa!

Koneellisen metsänhoidon edellytykset

Energiapuun korjuu nuoren metsän hoidon kohteissa toteutetaan koneellisesti. Metsäkoneilla tehtävä työ luo tiettyjä edellytyksiä, jotta korjuu onnistuu ja se saadaan tehtyä tehokkaasti.

Jotta koneellinen metsänhoito tulee kannattavaksi, poistuman tulee olla vähintään 40 kuutiota puuta hehtaarilta ja poistettavilla puilla pituutta tulisi olla noin 10 metriä. Myös maaston suhteen on tiettyjä edellytyksiä, sillä esimerkiksi maan kantavuus vaikuttaa siihen, voidaanko metsään tulla minä vuodenaikana tahansa vai täytyykö maan olla jäässä.

Mutta miksi toteuttaa metsänhoito koneellisesti, eikö metsää voi vain raivata? Kyllä, nuoren metsän hoidon voi toteuttaa myös raivaamalla. Koneellisessa metsänhoidossa on kuitenkin etunsa.

“Raivaukseen verrattuna koneellinen metsänhoito on metsänomistajalle kustannustehokkaampaa, sillä metsänomistaja saa siitä tuloja energiapuun muodossa”, Fränti huomauttaa. 

nuoren_metsan_hoito_savinainen-1
Kuva 3. Jos nuori metsä on päässyt kasvamaan todella tiheäksi, voi kunnostuksen hoitaminen raivaten olla raskas ja aikaavievä toimenpide. Koneellisesti toteutettu nuoren metsän hoito säästää aikaa ja jäseniä sekä muuttaa menot tuloiksi.

Metka-tuki ja energiapuun myynnistä saatavat tulot

Metsäkeskus voi myöntää taimikon ja nuoren metsän hoitoon tarkoitettua Metka-tukea (metsätalouden kannustusjärjestelmä), kun metsänomistaja hoitaa nuorta kasvatusmetsäänsä. Tuen saantiin ei vaikuta se, kuka metsätyöt tekee: ne voivat olla metsäalan ammattilaisella teetettyjä tai itse hoidettuja. Tukea voi saada myös pienpuun, eli pienirunkoisen puun keräämiseen. Metka-tuen saamisen ehtoihin voi tutustua tarkemmin Metsäkeskuksen sivulla. Metka-tukea voi hakea 1.3.2024 alkaen.

Nuoren metsän kunnostuksen ja taimikonhoidon kustannukset ovat verovähennyskelpoisia ja ne vähennetään vuosimenoina. 

Energiapuusta tuloja nuoren metsän hoidossa

Tukien lisäksi nuoren metsän hoidossa metsänomistaja voi saada tuloja energiapuusta.

Metsästä voidaan korjata talteen monenlaista raaka-ainetta energiakäyttöön. Tärkeimpiä näistä ovat uudistusaloilta korjattavat hakkuutähteet, kuten oksat ja latvusmassa sekä nuoren metsän hoitokohteista ja ensiharvennuksilta saatava pienpuu. Energiapuuta kerätään harvennusten yhteydessä, joten harvennuskustannukset katetaan tyypillisesti energiapuukaupoilla. Energiapuuksi kelpaavat monenlaiset puulajit, joilla ei ole rahallista arvoa ainespuuna.

Energiapuun hintaan vaikuttaa puun yleinen hintataso, kysyntä ja saatavuus. Venäjän puuntuonnin loputtua energiapuusta maksettava hinta on noussut.

Näiden lisäksi energiapuun hintaan vaikuttaa kauppatapa. Pystykaupassa ostaja vastaa puunkorjuutyöstä, kun puolestaan hankintakaupassa korjuukulut ja -työt kuuluvat metsänomistajalle. Hankintakaupasta maksetaan hieman parempaa hintaa, koska suuri osa työstä on jo tehty. Harvennustyöstä muodostuvat kustannukset pienentävät puusta maksettavaa hintaa. Lisäksi kohteen saavutettavuus, kuljetusmatka, sekä saatava puun määrä ja laatu vaikuttavat siihen, millaista hintaa energiapuusta maksetaan.

Pystykaupassa ammattimaisesti ja vastuullisesti toimiva metsäyritys toteuttaa puunkorjuun metsänhoidon suosituksia noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että huomiota kiinnitetään mm. siistiin korjuujälkeen, luontokohteiden suojeluun, laho- ja pesintäpuiden jättämiseen ja eläinten elinympäristöihin. Meillä Laaniassa asiantuntijamme ovat hyvin perehtyneitä metsien kestävään käyttöön liittyvään lainsäädäntöön ja ohjeistukseen. Toimintaamme ohjaavat metsänhoidon suositukset ja PEFC-sertifikaatit.

Laanian metsäasiantuntijat palveluksessasi

Metsänhoidon kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Metsänomistajille on tarjolla palveluita neuvonnasta metsänhoidon palveluihin ja sujuvaan puukauppaan, avaimet käteen -periaatteella. Me Laanialla palvelemme metsänomistajia parhaalla mahdollisella tietotaidollamme. Metsä tarvitsee huolenpitoa kasvaakseen terveeksi ja arvokkaaksi. Olipa metsäsi missä kasvuvaiheessa tahansa, meiltä saat tilanteeseen sopivia neuvoja ja palveluja.

 

Etsi metsäasiantuntijasi

Puukauppa- ja metsäpalveluasiantuntijamme tietävät, miten metsäsi saadaan tuottamaan. Paikalliset metsäpalveluasiantuntijamme ovat valmiina tarttumaan toimeen sinun ja metsäsi hyödyksi.

Saara Junikka
Luhanka,Toivakka
Aleksi Forsman
Harjavalta,Nakkila,Pori,Ulvila

Porin alueella Lavia.

Jussi Kilpinen
Myrskylä,Mäntsälä,Orimattila,Pukkila
Marko Kokkarinen
Heinävesi,Kaavi,Kuopio,Leppävirta,Rautalampi,Siilinjärvi,Suonenjoki,Tervo,Tuusniemi,Vesanto

Kuopiossa Nilsiä 75-tien eteläpuoli, Maaninka 77-tien eteläpuoli, Juankoski, Vehmersalmi ja Karttula

Miika Kojola
Mänttä-Vilppula,Ruovesi
Teemu Kurhila
Heinola,Iitti,Lahti
Niina Hautamäki
Luumäki,Virolahti,Miehikkälä
Toni Pesola
Alavieska,Merijärvi,Oulainen,Ylivieska
Emilia Pekkala
Kemi,Keminmaa,Simo,Tervola
Tommi Söyrilä
Salo,Somero

Salossa Muurla, Kisko, Perniö, Särkisalo, Pertteli, Kiikala ja Suomusjärvi.

Pirkko Saastamoinen
Ii,Kemi,Keminmaa,Simo
Janne Tarvainen
Joutsa,Juva,Kangasniemi,Mikkeli,Pieksämäki

Mikkelin pohjoisosat.

Heli Ketola
Helsinki,Hyvinkää,Järvenpää,Kerava,Pornainen,Sipoo,Tuusula,Vantaa
Sampsa Häyrynen
Hyrynsalmi,Paltamo,Puolanka,Ristijärvi,Suomussalmi
Tapio Joentausta
Imatra,Lappeenranta,Lemi,Savitaipale,Taipalsaari
Matias Hienonen
Evijärvi,Isokyrö,Laihia,Maalahti,Mustasaari,Vaasa,Vöyri,Vähäkyrö,Ylistaro

Kurikassa Jurva.

Heikki Harala
Juupajoki,Kangasala,Orivesi,Tampere
Tommi Gummerus
Akaa,Hattula,Hämeenlinna,Lempäälä,Valkeakoski

Hämeenlinnassa Kalvola.

Jari Grekula
Kalajoki,Pyhäjoki,Raahe
Ville Söderman
Kaarina,Koski TI,Lieto,Marttila,Paimio,Salo,Sauvo

Salossa Halikko ja Kuusjoki.  Liedossa Tarvasjoki.

Taina Elonen
Eura,Kustavi,Laitila,Mynämäki,Pyhäranta,Rauma,Taivassalo,Uusikaupunki,Vehmaa
Tapani Kylmä
Haapajärvi,Haapavesi,Kärsämäki,Nivala,Pyhäjärvi
Markus Latvala
Ilmajoki,Kaskinen,Kurikka,Seinäjoki,Peräseinäjoki

Kurikassa Jalasjärvi.

Marjut Makkonen
Asikkala,Hollola,Kärkölä,Sysmä
Kirsi Niinimäki
Hämeenlinna

Hauho, Lammi, Tuulos

Tony Lehtosaari
Rovaniemi,Tervola
Johan Korenius
Inkoo,Kirkkonummi,Raasepori,Siuntio
Nikolai Leppäaho
Ikaalinen,Kihniö,Parkano,Ylöjärvi
Eetu Rekonen
Halsua,Kannus,Kaustinen,Kokkola,Lestijärvi,Reisjärvi,Sievi,Toholampi,Veteli
Wertti Särkimäki
Hankasalmi,Jyväskylä,Konnevesi,Laukaa,Multia,Saarijärvi,Uurainen,Viitasaari,Äänekoski
Ville Tervo
Hausjärvi,Hämeenlinna,Janakkala,Loppi,Riihimäki

Hämeenlinnassa Renko.

Ilkka Vieras
Huittinen,Kokemäki,Sastamala,Säkylä,Köyliö
Pekka Vasara
Hartola,Hirvensalmi,Mikkeli,Mäntyharju,Pertunmaa

Mikkelin eteläosat.

Jari Wright
Hailuoto,Liminka,Lumijoki,Siikajoki,Siikalatva
Peter Mickos
Askola,Lapinjärvi,Loviisa,Porvoo
Tarmo Marjala
Aura,Kaarina,Lieto,Loimaa,Masku,Naantali,Nousiainen,Oripää,Parainen,Pöytyä,Raisio,Rusko,Turku
Heli Muotka
Pello,Tornio,Ylitornio
Oskari Pulkkinen
Iisalmi,Keitele,Kiuruvesi,Kuopio,Lapinlahti,Pielavesi,Rautavaara

Kuopiossa Nilsiä 75-tien pohjoispuoli, Maaninka 77-tien pohjoispuoli.

Reijo Väisänen
Kemijärvi,Pelkosenniemi,Rovaniemi,Sodankylä
Iikka Mäkelä
Posio,Ranua,Rovaniemi
Pekka Venäläinen
Kihniö,Virrat
Axel Öhman
Espoo,Karkkila,Kauniainen,Nurmijärvi,Vihti
Jesse Virtanen
Eura,Eurajoki,Kustavi,Laitila,Mynämäki,Pyhäranta,Rauma,Taivassalo,Uusikaupunki,Vehmaa
Noora Nykänen
Pudasjärvi,Puolanka,Taivalkoski
Valtteri Timonen
Oulu,Pudasjärvi

Pudasjärvi itä, Oulu (Kiiminki, Yli-Kiiminki, Oulunsalo, Oulu etelä)

Risto Aikkila
Muhos,Utajärvi,Vaala
Kristian Ginman
Hanko,Kemiönsaari,Raasepori
Toni Alakeskinen
Hämeenkyrö,Nokia,Pirkkala,Sastamala,Vesilahti
Jani Himanen
Iitti,Kouvola,Orimattila

Kouvolassa Jaala ja Kuusankoski

Jussi Luoma
Jämijärvi,Kankaanpää,Merikarvia,Pomarkku,Siikainen
Juho Heikkilä
Jyväskylä,Jämsä,Keuruu,Muurame,Petäjävesi
Marko Leppälä
Kuhmoinen,Padasjoki,Pälkäne
Juuso Jaakkola
Hamina,Kotka,Pyhtää
Santeri Väisänen
Joroinen,Juva,Puumala,Rantasalmi,Sulkava,Varkaus
Arto Huotari
Kuhmo,Nurmes,Sotkamo,Valtimo
Heikki Yntälä
Forssa,Humppila,Jokioinen,Punkalaidun,Tammela,Urjala,Ypäjä
Juha-Matti Viljanen
Isojoki,Karijoki,Karvia,Kauhajoki,Kristiinankaupunki,Närpiö,Teuva
Jarmo Juntunen
Kajaani,Pyhäntä,Sonkajärvi,Vieremä
Ari-Pekka Kostamo
Kemijärvi,Pelkosenniemi,Rovaniemi,Sodankylä

 

Tilaa blogit suoraan sähköpostiisi tästä!

 

Laania

Laania on metsänhoidon ja puukaupan asiantuntijayritys, joka palvelee metsänomistajia lähes koko Suomessa.

Lue myös